Depresja a orientacja psychoseksualna kobiet 

Badania, realizowane w ramach nowej fali seksuologii (inkluzywnej, uwzględniającej w większym stopniu nieheteronormatywność), skupiają się na wyszukiwaniu powiązań między deklarowaną orientacją seksualną a doświadczanymi trudnościami psychicznymi. 

Badania wskazują na podwyższone ryzyko występowania zaburzenia depresyjnego, Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) czy zaburzeń lękowych u kobiet biseksualnych i homoseksualnych w porównaniu z grupą heteroseksualną. (np. badania Meyera z 2003 r., badania NCS). 

Alarmujące pozostają wartości wskaźnika, tzw. ilorazu szans (OR), określającego ryzyko wystąpienia danego zaburzenia w specyficznej grupie psychoseksualnej. Kobiety identyfikujące się jako homoseksualne są znacznie bardziej narażone na pewne trudności, a według niektórych badań ryzyko to jest ponad 6-krotne. Oznacza to, że ryzyko depresji, myśli i czynów suicydalnych jest w tej grupie społecznej nawet 6-krotnie wyższe niż u kobiet heteroseksualnych (Grabski i wsp., 2014). 

Dlaczego tak jest? 

Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje tutaj wpływ społeczny, problem wykluczenia, czy wciąż podtrzymywanych stereotypów, mitów. W przypadku mniejszości seksualnych możemy spodziewać się występowania zjawiska, tzw. stresu mniejszościowego, o którym napiszemy niebawem.

Niektórzy sugerują, że u kobiet biseksualnych ujawniać się może nawet problem “podwójnego stresu mniejszościowego”, który sprawia, że osoby nim dotknięte nie czują się ‘dopasowane’ do żadnej z dwóch dominujących, klarownie określonych orientacji seksualnych (kobieta biseksualna może mieć wrażenie braku integracji z grupą i osób heteroseksualnych i homoseksualnych). 

Stres opisany powyżej prawdopodobnie najszybciej doprowadzi do pojawienia się zaburzeń depresyjnych, czy też lękowych. Skutkiem tego mogą pozostawać niedające się wygoić blizny, poczucie nieustannego odtrącenia i ‘inności’, ograniczenia w interakcjach społecznych. 

Źródła:

  • Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – przegląd badań i prezentacja zjawiska (Grabski, Iniewicz, Mijas, Psychiatria Polska, 2014) 
  • Gender Identity and Psychosexual Disorders (Zucker, Bradley, 2005) 

Opublikowano