Etyczne aspekty pracy seksuologa

Seksuolog powinien, obligatoryjnie, działać w zgodzie z podstawowymi wartościami zawartymi w rekomendowanej przez WHO „Powszechnej deklaracji praw człowieka” oraz w “Deklaracji praw seksualnych”. 

Podstawową wartością w działalności terapeutycznej, badawczej i edukacyjnej seksuologa jest dobro człowieka, które wymaga zachowania szacunku dla jego godności, autonomii, prawa do podejmowania decyzji zgodnie z indywidualnym systemem wartości, prawa do prywatności i intymności oraz ochrony osób szczególnie narażonych na wykorzystanie (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, 2016).

Przykładowymi zasadami, kluczowymi w pracy seksuologa jest (PTS, WASH):

  • świadomość granic posiadanych kompetencji zawodowych, 
  • kierowanie się dobrem osoby klienckiej,
  • niedyskryminowanie osoby klienckiej ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, itp.,
  • dbanie o zachowanie właściwych granic i ról w kontakcie z pacjentem (niewłaściwy jest jakikolwiek kontakt fizyczny).

Opublikowano także polski przekład 7. wydania „Standardów opieki zdrowotnej dla osób transseksualnych, transpłciowych i różnorodnych płciowo” (WPATH) –  jak przeczytać można we wstępie do Standardów opieki:

Nadrzędnym celem Standardów opieki jest dostarczenie wytycznych dla pracowników(-ic) ochrony zdrowia, aby zapewniać osobom transseksualnym, transpłciowym oraz różnorodnym płciowo bezpieczne i przynoszące efekty możliwości osiągnięcia długotrwałego osobistego komfortu związanego z własną płciowością.

Opublikowano