Statut fundacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Pomocy Psychologicznej Humor Gitówa i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów: Filipa Nowakowskiego, Małgorzatę Wojnarowską, Olgę Frydmańską i Adriana Frydmańskiego.

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów polskiego prawa i niniejszego statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.
 3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także tworzyć inne podmioty oraz przystępować do nich.
 7. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 8. Fundacja podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Rozdział II
Cele, zakres i formy działania Fundacji

§ 3

 1. Podstawowym celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, udzielanie wsparcia psychologicznego osobom z chorobami psychicznymi i osobom w przejściowych sytuacjach kryzysowych
 2. Celem Fundacji jest także:
  1. działanie na rzecz zmiany nastawienia społecznego wobec osób borykających się z chorobami psychicznymi

§ 4

 1. Cele określone w § 3 Fundacja może realizować między innymi poprzez:
  1. organizowanie i wspieranie działań związanych z ochroną zdrowia i jej promocją (w szczególności zdrowia psychicznego), w szczególności poprzez:
   1. prowadzenie kampanii informacyjnych,
   2. prowadzenie linii wsparcia przez telefon oraz czat internetowy,
   3. poszukiwanie specjalistów udzielających pomocy psychologicznej,
   4. prowadzenie terapii grupowych i indywidualnych oraz terapii zajęciowej,
   5. prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym szkoleń, wykładów i staży dla osób zarówno niezwiązanych jak i zawodowo związanych z psychologią) oraz wydawniczej dotyczącej w szczególności zdrowia psychicznego,
   6. prowadzenie badań naukowych, konferencji oraz sympozjów,
   7. organizowanie i prowadzenie wyjazdów terapeutycznych (w szczególności kolonii, półkolonii i obozów dla dzieci i młodzieży),
  2. udzielanie wsparcia finansowego, w szczególności:
   1. fundowanie psychoterapii,
   2. fundowanie porad psychologicznych dla osób w kryzysie,
   3. fundowanie edukacji psychologicznej.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, w tym finansowo, działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III
Organy i organizacja Fundacji

§ 5

 1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Zarząd Fundacji może powołać zespoły i inne organy o charakterze doradczym i wykonawczym.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 6

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1-9 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 3. Pierwszy skład Zarządu oraz jego Prezesa powołują Fundatorzy.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 3, Prezesa Zarządu wybiera spośród swoich członków Zarząd bezwzględną większością głosów na wniosek jednego z członków Zarządu. Prezes Zarządu może zostać odwołany bezwzględną większością głosów przez Zarząd w głosowaniu, w którym nie bierze on udziału.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 3, członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd większością 2/3 głosów. W głosowaniu nad odwołaniem członka Zarządu nie bierze udziału członek Zarządu, którego odwołania dotyczy uchwała.
 6. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji.

§ 7

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  2. uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu organizacyjnego Zarządu;
  3. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych, w szczególności sprawozdań, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (t. j. w: Dz.U. z 2020 r., poz. 2167);
  4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;
  7. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji, w szczególności składaniem oświadczeń woli z nimi związanych;
  8. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
  9. reprezentowanie Fundacji w stosunkach z organami administracji publicznej, sądami oraz osobami trzecimi;
  10. podejmowanie decyzji w sprawie ustanowienia lub przyznania odznaczenia, wyróżnienia lub dyplomu, o których mowa w § 2 ust. 7.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku, gdy liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa, głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający. Jeżeli dla podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów, zdanie poprzedzające stosuje się w przypadku, gdy liczba głosów „za” jest równa sumie głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się.
 4. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia może złożyć każdy członek Zarządu. W zarządzeniu w przedmiocie zwołania posiedzenia Zarządu umieszcza się datę, godzinę oraz miejsce odbycia posiedzenia, a także informacje w przedmiocie uchwał, które mają być na nim podjęte. W przypadku, gdy Prezes nie podejmie zarządzenia w przedmiocie zwołania posiedzenia Zarządu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie posiedzenia, posiedzenie może zwołać członek Zarządu, który wnioskował o zwołanie posiedzenia.
 5. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd również w przypadku, gdy posiedzenie nie zostało zwołane zgodnie z ust. 4, pod warunkiem obecności wszystkich członków Zarządu.
 6. O posiedzeniu muszą być zawiadomieni wszyscy członkowie Zarządu co najmniej 3 dni przed posiedzeniem. W zawiadomieniu umieszcza się odpis (papierowy lub elektroniczny) zarządzenia, o których mowa w ust. 4. Zawiadomienia dokonuje osoba zwołująca posiedzenie.
 7. Zarząd może podjąć uchwały nieobjęte treścią zarządzenia, o którym mowa w ust. 4 zd. 2 wyłącznie w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu lub gdy w treści zarządzenia znajduje się zastrzeżenie, że na posiedzeniu mogą być podjęte również inne uchwały również pomimo braku obecności wszystkich członków Zarządu.
 8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że sprzeciwi się temu co najmniej jeden członek Zarządu.
 9. Postanowień ust. 6 i 7 nie stosuje się, jeśli Zarząd jest jednoosobowy.
 10. Zarząd może w ramach swoich kompetencji upoważniać osoby trzecie do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, jak również powoływać pełnomocników do reprezentowania Fundacji w stosunkach zewnętrznych.

§ 8

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Uchwała Zarządu jest wymagana dla złożenia oświadczenia woli w przedmiocie:
  1. nieodpłatnego zaciągnięcia zobowiązania przez Fundację lub nieodpłatnego rozporządzenia prawem należącym do Fundacji;
  2. przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub innych praw własności intelektualnej należących do Fundacji;
  3. nabycia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowania wieczystego, z wyjątkiem nieodpłatnego nabycia prawa na rzecz Fundacji;
  4. zawarcia umowy najmu nieruchomości;
  5. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Fundacji;
  6. udzielenia i odwołania pełnomocnictwa lub prokury;
  7. zawarcia umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy;
  8. ustanowienia zastawu lub zastawu rejestrowego na składniku majątku Fundacji.
 3. Jeżeli statut nie wymaga uchwały Zarządu w przedmiocie złożenia oświadczenia woli, członek składający oświadczenie woli przekazuje pozostałym członkom Zarządu w formie dokumentowej lub ustnie na posiedzeniu informację o złożonym oświadczeniu woli i jego treści. Przekazanie informacji nie jest konieczne, jeżeli wartość czynności prawnej będącej przedmiotem oświadczenia nie przekracza 1000 zł.
 4. Z tytułu naruszenia ust. 2 lub 3, członek Zarządu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Fundacji na zasadach ogólnych.

Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, a także inne prawa majątkowe uzyskane przez Fundację w toku działania. Fundusz założycielski pokrywają Fundatorzy, każdy w kwocie 500 zł.
 2. Dochody Fundacji przeznaczone będą w całości na działalność statutową Fundacji i pochodzić mogą z:
  1. dotacji, subwencji oraz grantów,
  2. darowizn, spadków, zapisów zwykłych i windykacyjnych,
  3. zbiórek i imprez publicznych,
  4. kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi ubezpieczycielami,
  5. dochodów ze składników majątku Fundacji, w tym z ich pożytków,
  6. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji z uwzględnieniem § 12.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli kwota zobowiązań masy spadkowej przekracza jej aktywa lub gdy wykonanie postanowień testamentu byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione albo gdy przyjęcie spadku byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami, Zarząd może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia spadku.
 6. Postanowienie ust. 5 zd. 2 stosuje się odpowiednio do zapisów zwykłych i windykacyjnych. Za zobowiązania rozumie się również ograniczone prawa rzeczowe na przedmiocie zapisu zwykłego lub windykacyjnego, zaś za wykonanie postanowień uznaje się w szczególności wykonanie polecenia testamentowego.
 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
  1. w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej: PKD 85.59.B (przeważająca działalność),
  2. w zakresie działalności pomocy społecznej: PKD 87.20.Z, 88.99.Z,
  3. w zakresie praktyki lekarskiej specjalistycznej: PKD 86.22.Z,
  4. prowadzenie działalności wydawniczej: PKD 58.11.Z,
  5. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej: PKD 86.90.E,
  6. działalność związana z administracyjną obsługą biura: PKD 82.11.Z,
  7. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych: PKD 72.20.Z,
  8. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych: PKD 72.19.Z,
  9. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach: PKD 47.71.Z.

Rozdział V
Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacja, likwidacja Fundacji

§ 10

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 11

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje w tym przedmiocie zapadają jednomyślnie.

§ 12

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidacja może nastąpić również w przypadku podjęcia stosownej uchwały pomimo braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów.
 4. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.