Stres mniejszościowy

Jak definiować stres mniejszościowy?

Definicji tego zjawiska jest wiele. Można jednak przyjąć (za: Iniewicz, 2015) iż jest to sytuacja związana z występowaniem konfliktu między 2 systemami wartości – większościowym (dominującym w danej społeczności) z mniejszościowym (dotyczącym szczególnej grupy). W efekcie występowania konfliktu dochodzi do różnych, negatywnych następstw, m.in. do nasilonego i chronicznego stresu, wstydu, zwiększonej ilości targnięć na życie, rozwoju i podtrzymywania stereotypów dotyczących grupy mniejszościowej. 

Według Meyera (2003) stres mniejszościowy odznacza się 3 cechami – jest unikatowy (nie dotyczy większości), chroniczny (koresponduje z utrwalonymi przekonaniami, schematami czy wzorcami ujawniającymi się w danej kulturze) i jest uwarunkowany społecznie (zależy od sposobu funkcjonowania struktur czy instytucji społecznych a nie od indywidualnych doświadczeń). 

Konsekwencją doświadczania stresu mniejszościowego może być zinternalizowana homofobia / bifobia – przyjęcie negatywnych przekonań dotyczących przedstawicieli danej mniejszości seksualnej przez jednostkę przynależącą do tej mniejszości. Jest to pojęcie pokrewne zinternalizowanej opresji (Dworkin, 2000). 

Źródło:

Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących (uj.edu.pl)

Opublikowano

Kategorie: